Скарга в прокуратуру

Звернення до органів прокуратури (зразок скарги)

Скарга в прокуратуру

Дієвим способом захиступорушених прав громадян є звернення до органів прокуратури.

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про прокуратуру» в органах прокуратурирозглядаються звернення, заяви і скарги про порушення прав громадян таюридичних осіб, окрім скарг, розгляд яких віднесено до компетенції суду.

Зверненняможе бути усним (записаним на особистому прийомі службовою особою) чиписьмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідноїпрокуратури особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваженняоформлені відповідно до вимог чинного законодавства, наприклад довіреністю (ст.

5 Закону України «Про звернення громадян», ст. 44 КПК України тощо). Узверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживаннягромадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заявичи скарги, прохання чи вимоги.

Письмове звернення має бути підписане заявником(колективне – усіма заявниками) із зазначенням дати.

Зверненняадресується прокурору відповідного рівня.

Узверненні викладається суть ситуації, що стала приводом для звернення. Текстзаяви, за можливістю, необхідно складати з невеликих пропозицій, описуватитільки ті факти, що мають значення. У заяві варто уникати двозначних висловів,крім того, не слід посилатися на інформацію чи факти, в існуванні яких невпевнені або на ті обставини, які не можете підтвердити.

Утексті документа необхідно чітко сформулювати прохання до прокурора щодовживання відповідних заходів, спрямованих на припинення порушення прав,відновлення у правах, порушенні кримінальної справи тощо (залежно від підставзвернення до органів прокуратури та конкретної ситуації).

Занаявності документів, що підтверджують викладену інформацію у зверненні,необхідно зазначати їх повний перелік з вказівкою на кількість аркушів, з якихвони складаються. Обов'язково потрібно вказати, в якому вигляді надаєте вказанідокументи – в оригіналах чи копіях.

Післяцього необхідно підписати заяву, вказати поруч з підписом своє прізвище таініціали, поставити дату.

Складений документ можна подати особисто,зареєструвавши його в канцелярії, або ж надслати рекомендованим листом зповідомленням.

Звернення громадян розглядаються органами прокуратури протягом ЗО днів від днянадходження, а ті, що не потребують додаткового вивчення і перевірки, – недовше 15 днів.

Строкрозгляду та вирішення звернення вираховується від дня реєстрації звернення впрокуратурі.

Закінченням строку розгляду та вирішеннязвернень вважається дата надання письмової відповіді. Для задоволених зверненьстрок вирішення закінчується датою внесення документа, прокурорськогореагування та надання відповіді автору звернення.

У разі виявлення порушень закону (зокрема, за результатом розгляду скаргигромадянина) прокурор або його заступник у межах своєї компетенції мають право:• опротестувати акти органів державної влади та місцевого самоврядування,підприємств, установ, організацій, а також рішення і дії посадових осіб;• вносити подання або протест на рішення місцевих рад залежно від характерупорушень;• порушувати у встановленому законом порядку кримінальну справу, дисциплінарнепровадження або провадження про адміністративне правопорушення;• давати приписи про усунення очевидних порушень закону;• вносити подання до органів державної влади та місцевого самоврядування,підприємств, установ, організацій і посадовим особам про усунення порушеньзакону та умов, що їм сприяли;• звертатись до суду з заявами про захист прав і законних інтересів громадян,держави, а також підприємств та інших юридичних осіб (стаття 20 Закону України«Про прокуратуру»).

ЗВЕРНІТЬУВАГУ!

Зверненняможе бути залишене без розгляду і вирішення у разі, якщо:
– воно не містить даних пропрізвище та місце проживання автора або з якого неможливо встановити авторство(анонімне звернення);
– у зверненні не викладеносуті порушеного питання або воно не містить даних, необхідних для прийняттяобґрунтованого рішення, чи його зміст позбавлений будь-якого логічногозавершення;
– звернення надійшло відособи, визнаної недієздатною;
– воно подано в інтересахіншої особи без оформленого у встановленому законом порядку доручення;
– прийнято рішення проприпинення розгляду.

Рішення про залишення без розгляду звернення приймається начальникомсамостійного структурного підрозділу Генеральної прокуратури України,прокурором області або його заступником, міським, районним, міжрайонним та прирівнянимдо них прокурором за рапортом виконавця або воно повертається заявникові звідповідним роз'ясненням (відповідно до Інструкції про порядок розгляду івирішення звернень та особистого прийому в органах прокуратури України,затвердженого Наказом Генерального прокурора України 21.06.2011 № 9гн).

ПрокуроруДарницького району м. Києва

____________________________________________(Прізвище, ім'я, по батькові) ____________________________________________

(ПІБ заявника, адреса місця проживання, телефон)

СКАРГА

на неправомірну бездіяльність

посадових осіб____________________________районної державної адміністрації

«___ »________ _______ р. я направив скаргу (вказати про що) голові Дарницькоїрайонної державної адміністрації. З моменту отримання моєї скарги врайдержадміністрації пройшло вже днів, але порушуючи ст.

20 Закону України «Прозвернення громадян» мені до цього часу не було надано письмової відповіді увстановлений законодавством термін.

На підставі вищевикладеного і керуючисьЗаконами України «Про прокуратуру», «Про інформацію», «Про захист правспоживачів», «Про звернення громадян»,

ПРОШУ:1) провести відповідну перевірку за зазначеним фактом порушення законодавстваУкраїни, вжити заходів прокурорського реагування і притягнути винних у порушеннічинного законодавства до відповідальності;

2) про розгляд моєї скарги повідомити мене письмово у встановлений закономтермін.

Додатки:
1. Копія скарги від _____________ – 2 арк.

Дата”___ ” __________   2____ р.                                                 Підпис ______      (ПІБ)______________

ПрокуроруДарницького району м. Києва

____________________________________________(Прізвище, ім'я, по батькові) ____________________________________________

(ПІБ заявника, адреса місця проживання, телефон)

СКАРГА

на дії слідчого

Слідчим Дарницького РУ ГУ МВС України в місті Києві ____________________________ проводиться досудове слідство у кримінальнійсправі №  _______________ за фактом викрадення автомобіля « ___________________ » (державний номер ___________________ ).

Слідчий ___________________________ , затягує досудове слідство і не вживаєпередбачених законодавством заходів для розслідування кримінальної справи.

Користуючисьнаданим ст. 25, ч. З ст. 49, ст. 234 Кримінально-процесуального Кодексу Україниправом на оскарження дії чи бездіяльності слідчого прокуророві, прошуперевірити хід досудового слідства в кримінальній справі №_______________________________ і вжити заходів прокурорського реагування.

Дата “___ ” __________   2____ р.                                                 Підпис______       (ПІБ)______________

http://avto-city.com.ua/jurisprudence/1302-zvernenia-do-organiv-prokuratur

“,”author”:”Опубліковано Сергій Філіпенко”,”date_published”:”2020-12-17T21:52:00.000Z”,”lead_image_url”:”https://2.bp.blogspot.com/-o4Kd1cDAwfA/WGX1ia9carI/AAAAAAAA6zw/gP_9Irg_fkwPp1qXC1h3GjxqCQVBHl7JgCLcB/w1200-h630-p-k-no-nu/1.jpg”,”dek”:null,”next_page_url”:null,”url”:”http://pravogromady.blogspot.com/2016/12/blog-post_93.html”,”domain”:”pravogromady.blogspot.com”,”excerpt”:”Дієвим способом захисту порушених прав громадян є звернення до органів прокуратури. Відповідно до ст. 12 Закону України «Про прокурат…”,”word_count”:884,”direction”:”ltr”,”total_pages”:1,”rendered_pages”:1}

Источник: http://pravogromady.blogspot.com/2016/12/blog-post_93.html

6.2. Розгляд заяв і скарг в органах прокуратури України

Скарга в прокуратуру
130

Відповідальність за своєчасний і якісний розгляд звернень покладається на керівників прокуратури. При встановленні фактів несумлінного ставлення до перевірок звернень працівники прокуратури несуть відповідальність згідно з Дисциплінарним статутом прокуратури України.

Порядок роботи зі зверненнями чітко регламентовано Інструкцією, яка передбачає всі стадії проходження звернень в органах прокуратури: від реєстрації до винесення рішення та реалізації заходів відновлення порушених прав громадян.

За зареєстрованим зверненням прокурор зобов'язаний прийняти одне з таких рішень:

прийняти звернення до розгляду; передати звернення до підпорядкованої прокуратури для вирішення;

– долучити звернення до раніше отриманої скарги або до матеріалів кримінальної справи для вирішення по суті;

– направити звернення до іншого відомства. Звернення направляються за належністю в 5-денний термін з повідомленням про це заявника.

Умовами прийняття звернення до провадження в органах прокуратури є:

підвідомчість розгляду таких звернень у прокуратурі; відповідність звернення вимогам, які встановлені Законом України “Про звернення громадян”.

У зверненні вказуються прізвище, місце проживання, а також ставиться підпис автора.

Заява, скарга, пропозиція без зазначення цих даних, а також без підпису автора визнаються анонімними й розгляду не підлягають. Анонімні звернення, які містять інформацію про підготовлені або вчинені злочини, на­правляються в правоохоронні органи за належністю.

Якщо приймається рішення про ві

дмову в задоволенні вимог, то авторові про це повідомляється в письмовій формі. Відповідь має бути зрозумілою та вмотивованою.

Приймати рішення та давати відповіді про відхилення звернень мають право:

у міських, районних і прирівняних до них прокура­турах – лише прокурори та їх заступники;

– у Генеральній прокуратурі України, прокуратурі АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя, військових прокуратурах регіонів та Військово-морських сил – прокурори та їх заступники, начальники управлінь і відділів.

У випадку, коли вимоги заявника визнано обґрунтованими і звернення підлягає задоволенню, про це письмово повідомляється заявник із зазначенням заходів, ужитих на відновлення порушених прав. Відповіді про задоволення вимог заявників надаються працівником, який розглядав звернення, або іншою особою за вказівкою керівництва прокуратури.

Законодавством забороняється надсилати звернення для вирішення тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються. Про направлення звернен­ня до інших органів, на адресу підпорядкованих чи інших прокурорів обов'язково повідомляється заявникові.

Заяви та скарги про злочини, на дії органів дізнання та досудового слідства, на рішення та дії органів виконання покарань розглядаються й вирішуються відповідно до вимог кримінально-процесуального та кримінально-виконавчого законодавства.

Звернення, які надходять до прокуратури, згідно з чинним законодавством вирішуються протягом 30 днів із дня надходження до прокуратури, а ті, що не потребують додаткової перевірки, – не пізніше 15 днів, якщо інший строк не встановлено законодавством. Запити народного депутата України вирішуються в 15-денний або інший установлений Верховною Радою України строк. Запит депутата місцевої ради – у строк, установлений радою.

У 5-денний строк звернення направляються для розгляду за належністю в інші відомства чи для вирішення до підпорядкованої прокуратури з повідомлен­ням про це заявників.

Строки розгляду звернення обчислюються з наступного дня після реєстрації його в прокуратурі.

Звернення народного депутата України, депутата місцевої ради розглядається та вирішується протягом 10 днів. Строк розгляду депутатського запиту, звернення, з урахуванням продовження, не може перевищувати ЗО днів.

Під час розгляду звернення не допускається розголошення одержаних із нього відомостей про особисте життя громадян без їх згоди чи відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охоро­няється законом, та іншої інформації, якщо це зачіпає права і законні інтереси громадян.

Не допускається з'ясування даних про особу громадянина, які не стосу­ються звернення. На прохання громадянина, висловлене в усній формі або зазначене в тексті звернення, не підлягає розголошенню його прізвища, місце проживання та роботи (ст.

10 Закону України “Про звернення громадян”).

Громадянин, який звернувся із заявою чи скаргою до органів прокуратури, має право: особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу; брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви; знайомитися з матеріалами перевірки та бути присутнім під час розгляду заяви чи скарги.

Громадяни також мають право: надавати додаткові матеріали або наполягати на запиті органом, який розглядає заяву чи скаргу, користуватися послугами захисника або організації, яка здійснює правозахисну функцію, оформивши це повноваження у встановленому законом порядку; одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги; вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом порушень установленого порядку розгляду звернень (ст. 18 Закону “Про звернення громадян”).

Органи прокуратури, їх керівники та посадові особи в межах своїх повноважень зобов'язані:

об'єктивно, усебічно та своєчасно перевіряти заяви й скарги;

на прохання громадянина запрошувати його на засідання відповідного органу, що розглядає його заяву чи скаргу;

відміняти або змінювати оскаржувані рішення у випадках, передбачених законодавством України, якщо вони не відповідають закону або іншим нормативним актам, невідкладно вживати заходів до припинення неправомірних дій, виявляти, усувати причини й умови, які сприяли порушенням;

забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв'язку з заявою чи скаргою рішень;

уживати заходів щодо відшкодування у встановленому законом порядку матеріальних збитків, якщо їх було завдано громадянину в результаті обмеження його прав чи законних інтересів, вирішувати питання про відповідальність осіб, з вини яких було допущено порушення;

особисто організовувати та перевіряти стан розгляду заяв чи скарг громадян, уживати заходів до усунення причин, що їх породжують, систематично аналізувати, інформувати населення про хід цієї роботи (ст. 19 Закон України “Про звернення громадян”).

До провадження в Генеральній прокуратурі України приймаються, як правило, заяви та скарги, які вже раніше розглядалися в підпорядкованих прокуратурах.

Відповідно в обласних і прирівняних до них прокуратурах розглядаються звернення, за якими вже прийнято рішення міськими, районними та прирівняними до них прокурорами.

Після прийняття рішення Генеральним прокурором України провадження за зверненнями в органах проку­ратури припиняється, про що повідомляється заявникові. У разі повідомлення заявником нових фактів і доводів, вони підлягають перевірці в порядку, установленому інструкцією.

Відповідно до ст. 12 Закону України “Про проку­ратуру” в органах прокуратури здійснюється особистий прийом громадян. В усіх прокуратурах на доступному для громадян місці вивішуються графіки прийому громадян, у тому числі й у прокуратурах вищого рівня.

У прокуратурах областей, міст, районів прийом громадян проводиться протягом усього робочого дня. Порядок прийому у вечірній час, вихідні та святкові дні встановлюється керівником відповідної прокуратури.

Крім цього, на видному місці має бути текст Закону України “Про звернення громадян”.

Порядок ведення особистого прийому громадян визначається керівником органу прокуратури. Особистий прийом керівництвом Генеральної прокуратури України здійснюється відповідно до затвердженого Генеральним прокурором України графіку. Генеральний прокурор України за попереднім записом приймає громадян за зверненнями, якщо в задоволенні їх раніше відмовлено його заступниками.

Керівники прокуратур здійснюють прийом громадян не рідше одного разу на тиждень. Реєстрація прийому ведеться за спеціальними картками або в книзі реєстрації звернень з особистого прийому, у якій зазначається також зміст відповіді. У кожній прокуратурі встановлюється скринька “Для скарг і заяв”, що розміщується в доступному для громадян місці.

Наказ Генпрокурора України № 5 від 9 квітня 2004 р. передбачає щорічний аналіз стану роботи зі зверненнями громадян, народних депутатів України, депутатів місцевих рад і заслуховування його результатів на засіданнях колегій та оперативних нарадах.

< Попередня   Наступна >

Источник: http://radnuk.info/pidrychnuku/490-naglyad/9525-62--------.html

Як написати скаргу в прокуратуру?

Скарга в прокуратуру

Перед тим як написати скаргу в прокуратуру, слід знати, що якщо в зверненні містяться питання, які можуть бути вирішені іншими органами влади, наприклад, житловими інспекціями, Росспоживнаглядом, адміністраціями муніципальних утворень і т.д.

, то скаргу не буде розглянуто прокурором, а перенаправлено в компетентний орган влади.

До виключної компетенції органів прокуратури належить розгляд заяв про порушення законодавства з боку органів і посадових осіб публічної влади, зокрема контролюючих органів, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

Оскільки прокуратура являє собою єдину систему, то напрямок звернення можливо в будь-яку з прокуратур незалежно від принципу територіальності і підвідомчості. Таким чином, скарга може бути подана в будь найближчий підрозділ Прокуратури РФ – документ буде перенаправлений адресату з одночасним повідомленням про це заявника.

Текст скарги

Направлення звернення до органів прокуратури чинним законодавством не формалізовано, тобто будь-яких норм, що встановлюють єдину форму документа, як, наприклад, при подачі заяв до органів Росреестра, в правовій системі Росії немає. У той же час існують певні вимоги, дотримання яких необхідно для прийняття органами прокуратури звернення до розгляду та напрямку відповіді заявнику. До таких вимог належать:

 1. Характер направляється звернення: скарга, заява, звернення. Це обумовлено тим, що порядок направлення звернень різного характеру та їх розгляд регулюються різними нормативними правовими актами в залежності від містяться у зверненні вимог.
 2. Можливість прочитання звернення. Текст повинен бути розбірливий, можливий до прочитання.
 3. Вказівка в обігу ідентифікаційних ознак заявника, в тому числі контактів для направлення відповіді на звернення.
 4. Опис суті проблеми і вказівка на те, що ж ви в кінцевому рахунку хочете від органів прокуратури. Прохальна частина заяви дуже важлива, оскільки від цього може залежати як характер оскарження відповіді прокуратури, так і можливість на підставі звернення захистити інтереси заявника в судовому порядку.

Тут необхідно пояснити, що відповідно до закону прокурор, у разі відсутності у заявника можливості самостійно захистити свої права в суді, може подати позов до суду тільки при наявності прямого письмового прохання заявника.

Слід пам'ятати, що відповідно до інструкції про порядок розгляду звернень громадян органами прокуратури звернення, які містять образи, елементи втручання в діяльність прокуратури, або зміст яких недостатньо для проведення перевірки, до розгляду прийняті не будуть.

До зверненнями потрібно докладати якомога більш повний пакет документів, що свідчать про порушення прав і законних інтересів. Так, перед тим як подати скаргу в прокуратуру на керуючу компанію, необхідно зібрати підтверджують факт порушення паперу: квитанції, копії актів заміру температури, фотографії тощо Зазначені документи нададуть істотну допомогу в проведенні прокурорської перевірки.

Скарги на дії співробітників державних органів і відомств

У разі направлення в прокуратуру звернення про незаконні, з точки зору заявника, діях і рішеннях органів та посадових осіб органів поліції, УФСКН, МНС тощо, слід керуватися вимогами кримінально-процесуального кодексу РФ.

Так, при оскарженні постанови про відмову в порушенні кримінальної справи або про порушення кримінальної справи необхідно вказувати посадова особа, що винесла постанову, а також реквізити самої постанови:

 • дату і номер, за яким зареєстровано в КУСП повідомлення про злочин,
 • дату винесення постанови,
 • для постанови про порушення кримінальної справи – номер справи та дату її порушення.

Для прискорення процедури розгляду звернення рекомендується докладати до своєї скарги копію оскаржуваного рішення.

При оскарженні в прокуратуру дій посадових осіб органів попереднього розслідування при проведенні окремих слідчих дій або оперативно-розшукових заходів необхідно максимально точно вказувати час вчинення дій, посадова особа, інші обставини, при яких було допущено порушення прав та інтересів заявника.

Спосіб направлення скарги

Спосіб направлення звернення в прокуратуру особливого значення не має. Як правило, існує 3 способи направлення скарги в прокуратуру:

 • в письмовому вигляді, шляхом надсилання скарги поштою або ж при особистому візиті в підрозділ Прокуратури РФ;
 • усно, в рамках особистого прийому співробітника прокуратури.

У кожному разі з усіх питань, викладених у скарзі, буде дана відповідь і вжиті відповідні заходи.

Слід пам'ятати: для того щоб написати скаргу в прокуратуру, зразок не потрібно, достатньо чітко і ясно викласти наявну проблему і сформулювати мету звернення – прохання до прокурора.

category Інша / Юриспруденція

Увага, тільки СЬОГОДНІ!

Чим відрізняється протокол від постанови

Державні органи в силу своєї компетенції можуть виносити різні процесуальні рішення. Протоколи та постанови є одними з найпоширеніших документів. Їх виносить і міліція, і прокуратура, і суд, і ГИБДД, а також інші державні органи. При цьому поняття…

Чим відрізняється скарга від заяви

Конфлікти неминуче виникають у процесі взаємодії суб'єктів правовідносин, а скарги і заяви вважаються цивілізованими методами їх вирішення. Звичайно, назва документа відіграє другорядну роль, і все ж, чи є відмінності між зазначеними категоріями? Як…

Як розлучитися, якщо є дитина?

Офіційно шлюб припиняє своє існування після розлучення. Розірвання його може бути здійснено через будь-який часовий проміжок після ув'язнення, обопільна згода подружжя при цьому не є обов'язковою умовою для припинення шлюбу. Відповідь на питання, як…

Чим відрізняється підвідомчість від підсудності

Часом навіть фахівцям у галузі юриспруденції буває важко розмежувати між собою ті чи інші поняття. Це повною мірою стосується підвідомчості («відомство») і підсудності («суд»). При подачі заяв і скарг в загальні та спеціальні судові органи, дуже…

Чим відрізняється дізнавач від слідчого

Не тільки люди, далекі від права, але навіть молоді юристи часто плутають слідчих і дізнавачів. Але ж навіть на етапі подання заяви в правоохоронні органи дуже важливо правильно визначитися з підслідністю, щоб прискорити процес. У загальному…

Як написати клопотання в суд? Особи, що у судових розглядах, можуть захищати свої інтереси різними способами, наприклад, за допомогою подачі клопотання. Це дозволяє і Цивільний, і Арбітражний кодекс. При цьому причини подачі клопотання можуть бути самими різними: відвід судді,…
Порядок оскарження рішення медико-соціальної експертизи.

Якщо відмовили у присвоєнні інвалідності дитині, куди звертатися! Сніткіна Ірина ГригорівнаЗдрастуйте, Ірина Григорівна.Законодавством Російської Федерації затверджені основні критерії, які враховуються при проведенні медико-соціальної експертизи…

Допомога на дитину до 1,5 років при прописку в іншому місті

які документи потрібні для оформлення допомоги до1,5лет якщо я прописана в іншому місті фомаЗдравствуйте! У вашому випадку можна піти різними шляхами. Наприклад:- зробити тимчасову реєстрацію в тому місті, де ви зараз проживаєте разом з дитиною, і,…

Допомога на дитину старше 1,5 років

Дитячу допомогу на дитину старше 1,5 років платять тільки тим, у кого дохід менше прожиткового мінімуму або всім? лариса Раніше право на отримання допомоги було надано практично кожної сім'ї, незалежно від її доходів. На сьогоднішній день ситуація…

Відрядження військовослужбовця, що має дитину-інваліда

Чи має право командир військової частини відправляти у відрядження військовослужбовця має на утриманні дитини інваліда дитинства? Ізтляев МуратВідрядження – поняття, відоме практично кожному військовослужбовцю, який проходить військову службу за…

Відмова у видачі посвідчення приватного охоронця.

Здраствуйте! Чи можуть мені відмовити у видачі посвідчення частого охоронця так як у мене є адміністративні правопорушення. Ігор ОлександровичПосвідчення приватного охоронця можна отримати в органі внутрішніх справ або за місцем його постійної…

Служба в правоохоронних органах росії

Здравствуйте! Я закінчую інститут. Спеціалізація “Історія, право”. Чи зможу я з такою освітою піти працювати в поліцію або прокуратуру? Заздалегідь дякую. КатеринаЗдрастуйте, Катерина!Згідно ст. 43 Федерального закону від 07.02.2011 N 3-ФЗ “Про…

Посвідчення приватного охоронця для держслужбовця рф

Чи може держслужбовець РФ, отримати посвідчення приватного охоронця? ДмитроНе має права претендувати на придбання правового статусу приватного охоронця особи:1. не є громадянами Російської Федерації;2. не досягли вісімнадцяти років;3. визнані…

Як поміняти паспорт, маючи тимчасову реєстрацію Чи не давно розписався зі своєю дівчиною, вона взяла моє прізвище, тепер потрібна заміна всіх документів, наперво паспорт. Але у неї немає постійної реєстрації (взагалі немає), є тільки тимчасова! Куди звертатися? ЯківЗдрастуйте, Яков! Думаю, вашій…
Як влаштуватися в прокуратуру?

Прокурор – професія престижна і дуже відповідальна. Тим не менш, не варто сподіватися, що працювати вам буде легко, а заробітна плата відразу буде високою. Оклад прокурора в чому залежить від бюджету регіону та якості вашої праці. І вже зовсім…

yaksZrobiti.ru » Інша » Юриспруденція » Як написати скаргу в прокуратуру?

Источник: https://yakszrobiti.ru/insha/jurisprudencija/25426-jak-napisati-skargu-v-prokuraturu.html

Як повинна бути написана скарга в прокуратуру?

Скарга в прокуратуру

Ніхто не застрахований від неприємних ситуацій, які можуть трапитися в житті. Часто доводиться звертатися в правоохоронні органи. Тому слід знати, як написати заяву в прокуратуру. Подивимося, чи потрібно для цього йти на консультацію до юриста або ж можна все зробити самостійно.

Що таке скарга в прокуратуру?

Це письмове звернення до органів державної влади у разі, коли порушено ваші права чиїмось незаконною дією або бездіяльністю. Звинувачення може мати різну адресну спрямованість. Це може бути скарга в прокуратуру на роботодавця, приватна особа, на державну організацію.

Вимоги та правила до оформлення документа

1. Текст повинен бути добре читаємо.

Бажано надрукувати звернення на комп`ютері. Звичайно, можна написати і вручну, але в тому лише випадку, якщо у вас розбірливий почерк. Якщо співробітники прокуратури не зможуть прочитати документ, він залишиться без розгляду.

2. Мають бути вказані ваші паспортні дані.

У заяві обов`язково повинні бути ваші ім`я, прізвище та по батькові. В іншому випадку ваша скарга в прокуратуру залишиться без уваги. Анонімні заяви просто не приймаються.

3. Наявність вашої адреси і адреси прокуратури.

У зверненні слід написати ваш точну адресу з поштовим індексом. Це необхідно, щоб вам могли відправити зворотний відповідь про розгляд вашого питання. Вказівка адреси прокуратури також обов`язково, як і ім`я прокурора, який розглядатиме вашу справу.

4. Наявність підписки про дачу помилкових свідчень.

В кінці заяви від вас буде потрібно написати, що вас поінформували про притягнення до кримінальної відповідальності за дачу помилкових свідчень. В результаті оформлення документа вам буде присвоєно реєстраційний номер, який вам потрібно запам`ятати, щоб звертатися з питаннями при необхідності.

5. Скарга в прокуратуру – “одноразова” можливість.

Не варто завалювати співробітників правоохоронних органів горою заявок по одній і тій же проблемі. Ці папери просто ніхто розглядати не буде.

Подавши документ один раз, постарайтеся терпляче дочекатися офіційної відповіді. Він може бути і негативним, якщо співробітники прокуратури не побачать достатніх фактів для порушення справи.

У цьому випадку вам може бути запропоновано принести відсутню інформацію протягом одного тижня.

Як написати скаргу самостійно?

Для оформлення заявки необов`язково звертатися до адвоката. Важливо чітко і правильно описати вашу проблему, нехай і не точним юридичною мовою. Головне – враховувати елементарні правила російської мови, не використовувати жаргонізмів, погроз та образ на адресу вашого кривдника. Постарайтеся чітко описувати факти, аргументуючи свою точку зору.

Отже, скарга в прокуратуру – офіційний документ. При його оформленні потрібно переконливо показати точні причини вашого звернення, викласти проблему грамотно, чітко і аргументовано. У цьому випадку ваша заявка не залишиться без уваги, а проблема буде швидко вирішена. Головне, вірити в те, що ви праві, а закон – справедливий!
Оскарження рішення районного суду

Оскарження рішення районного суду у цивільних і кримінальних справах в межах його компетенції проводиться наступним чином:- так як даний суд розглядає рішення мирових суддів із застереженням, що їх рішення не прийняли законної сили. Рішення даного…

Постанова про порушення кримінальної справи: правовий аспект

Постанова про порушення кримінальної справи – основний документ, який виноситься на основі результату розгляду заяви про скоєний злочин. Даний документ може бути виданий уповноваженим на те особою, як правило, слідчим, які займаються розкриттям…

Скарга на суддю

Ситуації некоректної поведінки судді під час засідання, на жаль, іноді мають місце. Багато людей не наважуються подавати скарги на суддів, вважаючи даний вчинок марним або керуючись почуттям страху. Адже від рішення того чи іншого судді може…

Апеляційна скарга

Апеляційна скарга до арбітражного суду передбачає повторне розгляд справи відповідної інстанцією. Згідно із законодавством сторони процесу та інші особи при незгоді вправі подати відповідне прохання у разі, якщо постанова не набула чинності. Законом…

Як правильно написати заяву в поліцію

Як написати заяву в поліцію і чи варто це робити? Ось, мабуть, два головних питання, що виникають при зіткненні громадян з неправомірними діями в різних сферах життєдіяльності людини: від регулярних побоїв з боку п'яного чоловіка, до вимагання…

Затримка зарплати: як знайти вихід із ситуації?

На сьогоднішній день питання про те, на який час можна затримувати заробітну плату, звучить не так часто. І вся справа навіть не в тому, що роботодавці стали більш законослухняними або сумлінними. Просто останнім часом більшість працівників стало…

Як написати скаргу в прокуратуру: основні правила

Як написати скаргу в прокуратуру? Таке питання може рано чи пізно наздогнати кожного, оскільки від утиску прав ніхто не застрахований. Відповідно до закону, прокуратура якраз і є тим органом, який розглядає різні порушення. Перш ніж звертатися в…

Куди поскаржитися на роботодавця і як грамотно це зробити? Нерідко між роботодавцем і працівником виникають суперечки і конфліктні ситуації, пов'язані з порушенням трудового законодавства і прав працівника. Недобросовісний роботодавець може обмежувати права працівника, наприклад примушуючи його працювати…
Загальні правила написання заяви

Кожна людина стикається у своєму житті з написанням заяв. Це може бути заява прийому на роботу, звільнення, переведення на іншу посаду або яке-небудь інше. Не кажучи вже про численні паперах, які доводиться писати в лікарнях, податковій службі,…

Як скласти заперечення на апеляційну скаргу?

Якщо якась із сторін не буде задоволена ухвалою суду першої інстанції, вона має право подати апеляційну скаргу. У свою чергу відповідачу, щоб відстоювати свої права, необхідно скласти і подати заперечення на апеляційну скаргу. При складанні такого…

UkrGuru.ru » Закон » Як повинна бути написана скарга в прокуратуру?

Источник: https://ukrguru.ru/zakon/133077-jak-povinna-buti-napisana-skarga-v-prokuraturu.html

Поделиться:
Нет комментариев

  Добавить комментарий

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.